สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาระบบเรียนออนไลน์ภาษาไพทอน หรือ NINJAPY

เพื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอน นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเขียนโปรแกรม 

และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการสอนรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไพทอน
เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน 

 
เพื่อให้ใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดอ่านข้อแนะนำการใช้งาน

 


โจทย์ปัญหา สถานะการตรวจ ผลการตรวจ ผู้ส่ง
0000 PENDING - admin
0005 GRADED 0,0,0,0,0 admin
0005 GRADED 0,0,0,0,0 admin
0005 PASS 1,1,1,1,1 admin
0005 PASS 1,1 admin
0002 GRADED 0 admin
0002 GRADED 0 admin
0000 GRADED 0,0,0,0 admin
0000 PASS 1,1,1,1 admin
0000 GRADED 0,0,0,0 admin

อันดับคะแนน

อันดับ ชื่อผู้ใช้ คะแนน
1 beauty1234 130
2 panus 128
3 wpitak 44
4 lowcalcium 42
5 pornthep 42
6 kittisaksora9 31
7 nalomoly 30
8 anusornc 29
9 sin_cos_tan 28
10 korawanj 28